Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de firma Boomschors Vandersteegen.
U dient zich akkoord te verklaren met onze algemene voorwaarden indien u een bestelling wenst te plaatsen.


1. ALGEMEEN.

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.


1.2 Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgename(n).


1.3 De eventueel door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.


2. AANBIEDINGEN.

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren/annuleren, dan wel onder rembours te leveren.


3.OVEREENKOMST.

3.1 Behoudens het hierna opgestelde, komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand, nadat wij de bestelling hebben ontvangen.


3.2 De opdrachtbevestiging, die per E-mail naar de wederpartij wordt gezonden,wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.


3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.


3.4 Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave.


3.5 De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.


4. PRIJZEN.

Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen exclusief B.T.W. en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.


5. ANNULERING.

Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 20 %van de orderprijs (inclusief B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.


6. BETALING.

Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Levering van de bestelde goederen zal slechts plaats vinden wanneer het totale orderbedrag op onze bankrekening is overgeschreven.


7. LEVERING.

7.1 Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis van de wederpartij.


7.2 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor vervoer naar of ten behoeve van de wederpartij gereed staat.


7.3 De door ons aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat van de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand kan worden gelaten. In dat geval is de weder- partij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat nood-zakelijk is.


7.4 Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen). Hiervan zullen wij de wederpartij tijdig in kennis van stellen.


7.5 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt. Zie het bepaalde onder artikel 3 van deze voorwaarden. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij heeft recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding. De wederpartij is in dat geval evenmin gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.


8. TRANSPORT/RISICO.

8.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, wordt door ons als goed koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld en/of nalatigheid van de vervoerder.


8.2 Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport of de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen.


9. OVERMACHT.

9.1 Onder "overmacht" wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.


9.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakte, zich niet meer voordoet.


9.3 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.


9.4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.


9.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis van te stellen.


10.AANSPRAKELIJKHEID.

10.1 Onze aansprakelijkheid voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken aan en/of in de door ons geleverde goederen en/of diensten, op grond waarvan gesteld kan worden dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming onzerzijds, is beperkt tot het bedrag van de door ons ontvangen beloning; het bedrag dat met de order van de gebrekkige zaken is gemoeid.


10.2 In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het verkeerd gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.


10.3 Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij door de tegenpartij gevrijwaard van alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schadeis ontstaan is ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten, dan wel door eender welke andere oorzaak, tenzij er onzerzijds sprake is van opzet of grove schuld.


10.4 Iedere vordering tegen ons vervalt door het enkele tijdsverloop van een jaar na het ontstaan van een vordering, tenzij terzake voordien een rechts vordering tegen ons aanhangig is gemaakt.


10.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard ook, die voortkomt uit een niet voldoende dragende ondergond met betrekking tot de plaats die wordt aangeduid voor de levering van de goederen door de wederpartij. (gazon, tegels, borduurs, kasseien,..)


11.KLACHTEN.

11.1De wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dienen wij daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering van de goederen, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te worden gesteld.


11.2 Eventuele gebreken en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking, welke de wederpartij tijdens de inspectie ontdekt, bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is, te hebben goedgekeurd. Als dan worden klachten/reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling genomen.


11.3 Retourneren: het herroepingsrecht is -wettelijk- uitgesloten voor bederfelijke goederen. Vermits boomschors een organisch product betreft - en dus bederfelijk - kan op geleverde hoeveelheden boomschorsen GEEN aanspraak gemaakt worden op het zogenaamd retourrecht. Bij een online aankoop van andere producten (worteldoek, dekzeil, grondpennen...) heb je wettelijk gezien een bedenktijd van 14 dagen. Dit heet het herroepingsrecht. Dit gaat in op de dag na ontvangst van de bestelde producten. Tijdens deze termijn zul je wel zorgvuldig met het product en de verpakking moeten omgaan. Je zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen bepalen of je het wilt behouden. 

Als je van het herroepingsrecht gebruik wilt maken, wordt ervan je verwacht dat het product met alle toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking aan ons wordt geretourneerd en dit volledig op eigen kosten! Het aankoopbedrag, inclusief de eventuele bezorgkosten van de heenzending, wordt dan vervolgens binnen 30 dagen, nadat wij de bestelling - in oorspronkelijke staat - terug in ontvangst hebben kunnen nemen, terugbetaald.


11.4 Na het verstrijken van de termijn van 7 dagen, wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Als dan worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.
12.GARANTIE. 

Onze garantie op de kwaliteit van de geleverde zaken, beperkt zich tot die welke door de fabrikant aan ons wordt verleend.


13. TOEPASSELIJK RECHT.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.


14.GESCHILLEN.

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard zullen worden beslecht door de rechtbank van Tongeren (België), tenzij de kantonrechter bevoegd is. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: ECC België. Wij behouden ons echter toch het recht, om in alle omstandigheden, geschillen uitsluitend aan de rechtbank voor te leggen.

Betalen bij levering

24/24u - 7d/7d Online bestellen

Beste keuze Prijs/Kwaliteit

Het hele jaar door ruime voorraad!

Lichte vrachtvoertuigen

Snelle levering - Afhaal ook mogelijk